O INSTYTUCIE

Przedmiotem działania Instytutu Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o., Jednostki Certyfikującej Wyroby AC 175, Jednostki Notyfikowanej NB 2534 jest prowadzenie usług certyfikacyjnych oraz szkoleniowych w zakresie wymagań normalizacyjnych i prawnych dla wyrobów włókienniczych oraz urządzeń do ochrony dróg oddechowych, a także systemów zarządzania organizacjami.

ITT CERTEX Sp. z o.o. posiada:

 • akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) – certyfikat akredytacji nr AC 175 – w zakresie wyrobów włókienniczych oraz wykonanych techniką włókienniczą, skór i wyrobów skórzanych oraz obuwia a także urządzeń do ochrony dróg oddechowych w tym na prowadzenie oceny na zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG) (zakres akredytacji dostępny na stronie internetowej PCA),
   
 • autoryzację Ministra Rozwoju oraz notyfikację nr Jednostki Notyfikowanej w NANDO 2534 udzieloną przez Komisję Europejską w zakresie:
  – oceny typu WE wg art. 10 oraz kontroli jakości WE wyrobu finalnego wg art. 11A określonych w dyrektywie 89/686/EWG, (do 20 kwietnia 2019 r.)
  – badania typu UE (Moduł B) oraz zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu (Moduł C2) określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG dla środków ochrony indywidualnej: sprzętu zapewniającego ochronę stóp i nóg, sprzętu zapewniającego ogólną ochronę ciała (odzież ochronna), sprzętu zapewniającego ochronę rąk i ramion oraz sprzętu zapewniającego ochronę dróg oddechowych.
   
 • upoważnienie nr PN-019 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do przeprowadzania w imieniu i na rzecz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dobrowolnej certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą uprawniających do oznaczania wyrobów Znakiem Zgodności z Polską Normą – PN,

Przyjęty system certyfikacji został opracowany w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 [EN ISO/IEC 17065:2012] Ocena zgodności — Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.

Certyfikacja wyrobów prowadzona jest przez personel mający gruntowne przygotowanie, wiedzę praktyczną i wieloletnie doświadczenie w zakresie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej. Stawiamy na kompetencje, jakość obsługi i specjalizację. Instytut współpracuje z akredytowanymi laboratoriami krajowymi i zagranicznymi, co pozwala na przedstawienie konkurencyjnej oferty i szybką realizację usług. Dajemy naszym klientom poczucie bezpieczeństwa oraz zapewniamy krótkie terminy.

Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. posiada personel mający wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie:

 • stosowania wymagań prawnych i normalizacyjnych dotyczących wyrobów tekstylnych powszechnego użytku, środków ochrony indywidualnej (odzieży, rękawic ochronnych oraz urządzeń do ochrony dróg oddechowych), odzieży roboczej a także materiałów używanych do produkcji tych wyrobów,
 • oceny zgodności i certyfikacji wyrobów tekstylnych, skórzanych oraz urządzeń do ochrony dróg oddechowych w trybie dobrowolnym i obligatoryjnym,
 • prowadzenia szkoleń.

 

Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. prowadzi procesy certyfikacji zgodnie z celami przyjętymi w Polityce jakości i deklaracji bezstronności.

Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. nie korzysta z żadnych form wsparcia finansowego z tytułu projektów badawczych, dofinansowania państwa, projektów celowych i innych finansowanych z budżetu państwa, Unii Europejskiej, organizacji prywatnych albo publicznych krajowych lub międzynarodowych.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS